Regulamin

§1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem kampanii „Zdrowie po dzwonku” jest Jurajska Sp. z o.o.
 2. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania Organizatora.
 3. Celem kampanii jest popularyzacja zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek oświatowych - zgodnych z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
 4. Do inicjatywy mogą przystąpić szkoły podstawowe z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Kampania organizowana jest z ograniczeniem czasowym.

§2 Organizacja kampanii

 1. Rejestracja uczestników - szkół zgłaszających swój sklepik do tytułu „ Zdrowego sklepiku” oraz przesłanie niezbędnej dokumentacji odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: www.zdrowiepodzwonku.pl
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wymaga od zgłaszających następujących danych: nazwa szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko reprezentanta szkoły, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, następuje drugi jej etap - czyli potwierdzenie autentyczności zgłoszenia przez skrzynkę e-mail.
 4. Trzeci etap zgłoszenia to odesłanie na podany w nadesłanej wiadomości adres e-mail: skanu niezbędnej dokumentacji - czyli Oświadczenia Rady Rodziców oraz zdjęcia zgłaszanego sklepiku.
 5. Zgłoszenie może być przesłane przez przedstawiciela zgłaszanej placówki oświatowej.
 6. Placówka może być zgłaszana do wielokrotnie - tylko jeśli zgłoszenie zostanie odrzucone, a placówka dokona wszelkich starań aby kolejnym razem spełnić wymogi.
 7. Warunkiem uczestnictwa w kampanii „Zdrowie po dzwonku” w celu uzyskania tytułu „Zdrowego sklepiku” jest:
  • zaakceptowanie warunków regulaminu,
  • złożenie oświadczenia rady rodziców o spełnieniu przez zgłaszany sklepik wymogów najnowszego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać ośrodki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach - które to jest dostępne na stronie internetowej: www.zdrowiepodzwonku.pl
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kampanii,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od Jurajska Sp. z o.o.,
  • wyrażenie zgody na umieszczenie danych szkoły na podstronie strony internetowej: www.zdrowiepodzwonku.pl
 8. Czwarty etap to informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania Certyfikatu „Zdrowego Sklepiku”. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, zgłoszona szkoła otrzymuje Certyfikat w wersji elektronicznej na podany wcześniej adres e-mail.
 9. Szkoły, które przez cały rok szkolny będą przestrzegały ustawy i pozostaną objęte Certyfikatem otrzymają od organizatora, tj. Jurajska Sp. z o.o. zapas wody dla dzieci na wycieczki szkolne.
 10. Rejestracja rozpoczyna się z dniem 1 września 2015 roku.
 11. Szkoły mogą zgłaszać swoje sklepiki szkolne do końca roku szkolnego 2015/2016.

§3 Zasady przyznawania certyfikatu

 1. Komisja przyznająca Certyfikat „Zdrowego Sklepiku” składać się będzie z przedstawicieli Partnerów i Organizatorów inicjatywy.
 2. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursową na podstawie następujących kryteriów:
  • kompletność złożonej dokumentacji,
  • zgodność oferty sklepiku z wymaganiami ww. rozporządzenia.
 3. Decyzja Komisji może ulegać odwołaniu.
 4. Wszystkie szkoły, których zgłoszenia będą zgodne z wymogami otrzymają Certyfikat „Zdrowego Sklepiku”.
 5. Lista certyfikowanych sklepików szkolnych zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdrowiepodzwonku.pl
 6. Laureaci dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o przyznanym certyfikacie i otrzymają go w wersji elektronicznej do wydruku.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.zdrowiepodzwonku.pl/regulamin.
 2. Organizator kampanii zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator kampanii zastrzega sobie prawo do jej odwołania.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.